/// Βεβαιώσεις Μηχανικού

Βεβαίωση Μηχανικού περί μη αυθαιρεσίας:

Με βάσει το νόμο Ν.4178/2013 (αντικατέστησε τον 4014/2011), απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η βεβαίωση νομιμότητας  εκδίδεται μετά απο αυτοψία του υπεύθυνου μηχανικού και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στο σύστημα διαχείρησης του ΤΕΕ. Με την υποβολή εκδίδεται η Βεβαίωση Μηχανικου  η πράξη λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται υποχρεωτικά η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

 Η ισχύς της βεβαίωσης ειναι δύο (2) μήνες, μετά την λήξη της προσθεσμίας για την διενέργεια της μεταβίβασης ή της αγοροπωλησίας απαιτείται εκ νέου έκδοση της Βεβαίωσης αυθαιρέτων.

Για την διενέργεια αυτοψίας από το μηχανικό και την έκδοση της Βεβαίωση Μηχανικού απαιτουνται τα εξής διακολογητικά που προσκομίζονται απο τον ιδιοκτήτη του ακινήτου :

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Στέλεχος οικοδομικής αδείας
  • Διάγραμμα κάλυψης
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές κλπ)
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα ημιυπαιθρίων

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά  τότε το Τεχνικό μας γραφείο “Μεταλλινός – Βουλέλλης & Συνεργάτες Μηχανικοί” (SmartEco)  αναλαμβάνει χωρίς κόστος να τα συλλέξει από την αρμόδια πολεοδομία.

 Οι μηχανικοί της εταιρίας μας αφού διενεργήσουν αυτοψία στο χώρο σας, σας παραδίδουν εντός άμεσα την βεβαίωση νομιμότητας (κατά τον 4178/2013).

Τοπογραφικό Διάγραμμα Εξαρτημένο στο ΕΓΣΑ ‘ 87:

Για τις εκτός σχεδίου περιοχές η βεβαίωση μηχανικού θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να είναι εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων (διάγραμμα εξερτημένο σε ΕΓΣΑ).

Η εξάρτηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο κρατικό δίκτυο συντεταγμένων απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ τα διαγράμματα αυτά πρέπει να έχουν συνταχθεί από Τοπογράφους ή Πολιτικούς Μηχανικούς. Συνιστάται στους ιδιοκτήτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην επιλογή του μηχανικού.

Η μηχανικοί της SmartECO έχοντας την απαραίτητη στελέχωση και εμπειρία και διαθέτοντας των απαραίτητο εξοπλισμό, εκδίδουν την σχετική βεβαίωση μηχανικού με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!