/// Blog Archive

15 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο του χθεσινού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον ενεργειακό τομέα, ως εξής:

·αρχείο λήψης Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου το A΄ εξάμηνο του 2014 βασί­ζον­ται σε τρεις προθεσμίες-ορόσημα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια.

Ειδικότερα:

-τον στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος – μέλος δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και

-την αναμενόμενη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή το 2015.

· Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένω­σης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή με ορίζονταπέραν του 2020 βασιζόμενη στην αναμενόμενη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Πλαίσιο 2030 για την κλι­μα­τική αλλαγή και την ενέργεια». Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου 2014 αναμένουμε να πραγματοποιηθεί συζήτηση πολιτικής επί του Πλαισίου για το 2030 η οποία θα τροφοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2014.

· Δεύτερη προτεραιότητα της Προεδρίας μας, πέραν του Πλαισίου για το 2030, αποτελεί το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της Ευ­ρω­παϊκής Οικονομίας διασφαλίζοντας φυσικά τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας δράσεις για τη δημιουργία και νέων. Η Ελληνική Προεδρία, αξιοποιώντας την αναμενόμενη τον Ιανουάριο σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προγραμματίζει πολιτική συζή­τη­­ση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου, η οποία θα απο­­τελέσει τη βάση για τη προετοιμασία Συμπερασμάτων Συμβουλίου Υπουργών Ενέρ­γει­ας, προς υιοθέ­τη­ση στο Συμβούλιο Υπουργών της 12ης Ιουνίου 2014. Η παγκόσμια οικο­νο­μι­κή κρί­ση, η μέχρι σή­μερα εμπειρία της Ευρώπης στις πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και οι πρόσ­φατες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, όπως για παρά­δειγ­μα η αξι­ο­­ποίηση του shale gas σε ΗΠΑ και Καναδά, θα αποτελέσουν εφαλτήριο συζήτησης για το κό­στος της ενέργειας και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

· Τρίτον, εξίσου σημαντική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η εξέταση του ζητήματος του κόστους της ενέρ­γειας και από την οπτική του κόστους για τον τελικό οικιακό καταναλωτή και ιδιαί­τε­ρα τον ευά­λω­το καταναλωτή. Η Προεδρία σκοπεύει να αποδώσει ειδική προτεραι­ότητα στη προώθηση δράσεων και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα επιτρέψουν στους κατα­ναλωτές να ευεργετηθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά και να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις επιλογές που τους παρέχονται, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία για τους ευάλω­τους καταναλωτές. Προς τούτο, η Προεδρία, μεταξύ άλλων, θα δώσει επίσης προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως ένα πρόσφορο μέτρο υποβοήθησης των προσπαθειών μείωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι καταναλωτές, καθώς και της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

· Το ζήτημα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αποτελεί, επίσης, πολύ σημαντική προτεραιότητά μας. Η Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη της ότι η ευρεία δημόσια συμμετοχή, καθώς και η ικανοποίηση των κοινωνικών αιτημάτων, αποτελούν κυρίαρχους παράγοντες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα επιδιώξει την ανάδειξη απαραίτητων δράσεων για την βελτιστοποίηση των ωφελειών της ολοκληρωμένης αγοράς, γεφυ­ρώ­νοντας υπάρχοντα κενά μεταξύ των διασυνδέσεων των κρατών μελών και καθιστώντας την εσωτερική αγορά σημαντική και για τις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές της Ένωσης.

· Τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακών υποδομών κατέχουν ειδική θέση στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Ως εκ τούτου, στο Άτυπο Συμβούλιο του Μαΐου στην Αθήνα, θα συζητήσουμε -μεταξύ άλλων- τις σημαντικές εξελίξεις για τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων της Ένωσης, όπως ο Νότιος Διάδρομος και η Ανατολική Μεσόγειος και θα αναζητήσουμε πρόσφορα εργαλεία για τη χρηματοδότηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs).

· Αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και κυρίως η αξία των πολυμερών διεθνών συνεργασιών όπως είναι η Ενεργειακή Κοινότητα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ένωση για την Μεσόγειο.

· Όσον αφορά στις έμμεσες αλλαγές χρήσης γης (ILUC), μετά τη σημερινή εξέλιξη, θα διερευνήσουμε περαιτέρω δυνατότητες.

· Αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της πυρηνικής ενέρ­γειας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ επεσήμανε τα εξής:

* Η Ελλάδα, ως γνωστόν, είναι μη πυρηνική χώρα και η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί επιλογή στον εθνικό μας σχεδιασμό. Παράλληλα όμως, καθώς οι συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος μπορεί να είναι και διασυνοριακές, η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσής της σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

* Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από το ατύχημα στη Φουκουσίμα και τα ευρήματα από την αξιολόγηση των περιθωρίων ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες (δοκιμές αντοχής – stresstests), προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας αποτελεί η υιοθέτηση της τροποποίησης της Οδηγίας για την Πυρηνική Ασφάλεια, η συζήτηση της οποίας ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου (WorkingPartyonAtomicQuestions).

12 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

energΟι ήπιοι χειμώνες του μεσογειακού κλίματος δεν είναι δικαιολογία για να αφήνετε στην τύχη την ενεργειακή επάρκεια του σπιτιού σας, ειδικά σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, όπου οι ανάγκες θέρμανσης έρχονται σε δεύτερη μοίρα για πολλά νοικοκυριά. Η καλύτερη λύση είναι πάντα η πρόληψη και η προετοιμασία του σπιτιού σας για τον επερχόμενο χειμώνα είναι ίσως η πιο έξυπνη κίνηση που θα κάνετε. Οι περισσότερες ενέργειες που σας προτείνουμε παρακάτω είναι ανέξοδες, αλλά και όσες κοστίζουν, θα σας εξασφαλίσουν μεγαλύτερη οικονομία σε βάθος χρόνου.

Σωστή θωράκιση

Ξεκινήστε με το πιο απλό: κάντε έναν γενικό έλεγχο, πρώτα στο εξωτερικό μέρος κι έπειτα στο εσωτερικό. Επιθεωρείστε τους τοίχους και τις εξωτερικές επιφάνειες για τυχόν ρωγμές ή φουσκώματα. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, είναι πιθανόν τα καιρικά στοιχεία του χειμώνα να επιδεινώσουν την κατάσταση και να επιτρέψουν την υγρασία και τα μικρόβια να εισέλθουν ευκολότερα. Αντίστοιχα, προσεκτικό έλεγχο θα πρέπει να κάνετε στη στέγη, τα παράθυρα, τις πόρτες και κάθε τι που αποτελεί το κέλυφος του σπιτιού. Όπου αυτό είναι δυνατόν, ελέγξτε τις σωληνώσεις τους σπιτιού σας και αν συχνά αντιμετωπίζετε προβλήματα με νερό που παγώνει, είναι προτιμότερο να ζητήσετε από έναν ειδικό να τις μονώσει (υπάρχουν ειδικές λύσεις με βάση ελαστομερή υλικά που μπορείτε να τοποθετήσετε και μόνοι σας) από το να ρισκάρετε το σπάσιμό τους.

Στα ενδότερα

Περάστε στο εσωτερικό. Υπολογίζεται ότι ένα θερμαινόμενο σπίτι ενδέχεται να έχει απώλειες της τάξης του 60% αν υπάρχουν διαρροές. Φυσικά, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη δαπάνη θέρμανσης και σε ένα πιο κρύο σπίτι. Φροντίστε, λοιπόν, να κλείσετε χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα με τη βοήθεια ειδικών μονωτικών ταινιών. Αν τα κουφώματά σας είναι παλιά τότε σκεφτείτε την πιθανότητα να επενδύσετε στην αντικατάστασή τους με νέα. Θα σας κοστίσει παραπάνω, αλλά θα σας αποζημιώσει πολύ σύντομα.

Αν διαμένετε σε περιοχές όπου η θερμοκρασία πέφτει συχνά υπό το μηδέν, συμβουλευτείτε έναν ειδικό για το πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε την μόνωση του σπιτιούσας. Μην το επιχειρήσετε μόνοι, καθώς μπορεί να προκαλέσετε περισσότερα προβλήματα αν υγρασία εισέλθει ανάμεσα στα μονωτικά υλικά.

Το σύστημα θέρμανσης και η συντήρησή του

Πριν ακόμη πιάσουν τα πρώτα κρύα, ανάψτε το κεντρικό σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας δοκιμαστικά. Η πρώτη χρήση πιθανόν να συνοδεύεται με δυσάρεστη οσμή. Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό. Βάζετε οπωσδήποτε στο πρόγραμμα μια ετήσια εργασία συντήρησης, είτε πρόκειται για τον καυστήρα είτε για τον καθαρισμό φίλτρων του κλιματιστικού κ.ο.κ. Και φυσικά, αν χρησιμοποιείτε καλοριφέρ, πραγματοποιήστε εξαέρωση των σωμάτων – είναι μια πολύ απλή διαδικασία που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας και διασφαλίζει οικονομία και σωστή απόδοση των μονάδων (κρατώντας ένα ποτήρι ή στεγνό πανί, ανοίξτε ελαφρά τις βαλβίδες ενώ το το σώμα είναι ζεστό και αφήστε τον αέρα να εξέλθει, έως ότου βγει νερό, κι έπειτα σφίξτε τις ξανά).

Ομοίως, αν έχετε τζάκι, ελέγξτε την καμινάδα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεται καθαρισμός της κάθε χρόνο, αλλά θα πρέπει να την διατηρείτε σε καλή κατάσταση. Ελέγχετε πριν ξεκινήσει ο χειμώνας ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα (όπως ξερά φύλλα) που φράζουν την καμινάδα και με τη βοήθεια ειδικής συρμάτινης βούρτσας καθαρίστε τα σημεία που φτάνετε από στάχτες και υπολείμματα. Να επιλέγετε πάντοτε καλής ποιότητας ξύλα, χωρίς υπολείμματα από βερνίκι ή χημικές ουσίες, τα οποία παράγουν λιγότερο και πιο καθαρό καπνό. Τέλος, φροντίστε να κλείνει ερμητικά το διάφραγμα (κλαπέτο) όταν το τζάκι δεν ανάβει, ώστε να εμποδίσετε την εισαγωγή κρύου αέρα.

Και ζεστασιά και οικονομία

Αναλογιστείτε την επένδυση σε έναν προγραμματιζόμενο θερμοστάτη. Έτσι, θα θερμαίνετε το σπίτι σας μόνο ενόσω κάποιος βρίσκεται στο σπίτι και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, ενώ αν μπορεί να προγραμματιστεί και από απόσταση (υπάρχουν σύγχρονες λύσεις τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε από το smartphone σας, μέσω ασύρματου δικτύου), είναι ιδανικό. Ακόμη, ρυθμίστε την ανώτατη θερμοκρασία σε ένα επίπεδο που να αισθάνεστε άνεση μέσα στο σπίτι και μην το παρακάνετε. Είναι ευκολότερο να διατηρήσετε ικανοποιητικά επίπεδα θερμοκρασίας σε ένα σπίτι που θερμαίνεται διαρκώς παρά να προσπαθήσετε να το ζεστάνετε από την αρχή. Έτσι, θα κάνετε οικονομία τουλάχιστον 20% σε έξοδα θέρμανσης.

Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια χώρα με μεγάλο ποσοστό ηλιοφάνειας: αφήστε ανοικτές τις κουρτίνες των παραθύρων που κοιτάζουν προς το νότο για να επιτρέψετε στις ακτίνες του ήλιου να ζεστάνουν με φυσικό τρόπο το σπίτι σας όλη μέρα.

Ζητήστε μια επιθεώρηση

Πολλές φορές, όμως, δεν αρκούν οι δικές μας προσπάθειες. Αν δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να θωρακίσετε το σπίτι σας ή χρειάζεστε πιο εξειδικευμένη βοήθεια, καλέστε έναν επιθεωρητή κτιρίων, λεβήτων ή κλιματισμού. Θα εντοπίσουν τις αδυναμίες του σπιτιού σας, θα σας συμβουλέψουν και θα σας προσφέρουν λύσεις. Η αναφορά ενός επιθεωρητή θα σας χρησιμεύσει και στο μέλλον για να γνωρίζετε ποιες είναι πιθανά οι καταλληλότερες παρεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας σας.

πηγη: B2Green

12 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

Με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατασκευάζουν μόνο κτίρια χαμηλής ή μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης από το 2021 και έπειτα.

αρχείο λήψηςΗ σχετική οδηγία ορίζει ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις προδιαγραφές για τα κτίρια αυτά, να διασφαλίζουν το γεγονός ότι η απόδοσή τους είναι πιστοποιημένη, καθώς και να εκτελούν συχνούς ελέγχους για τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Ενώ, όμως, οι περισσότερες χώρες έχουν δρομολογήσει την ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα και η Μάλτα έλαβαν πρόσφατα επίσημη επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πλήρη συμμόρφωση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Απ’ότι φαίνεται η ενσωμάτωση της οδηγίας θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2012, γεγονός που δεν έγινε από τις δύο χώρες, γι’αυτό και η Επιτροπή φρόντισε να «υπενθυμίσει» τις υποχρεώσεις που εκκρεμούν, ώστε να τις τακτοποιήσουν εντός των ερχόμενων δύο μηνών. Αξίζει αν σημειωθεί το γεγονός ότι εφόσον παρέλθει το διάστημα αυτό, ο Επίτροπος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τις χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πηγη:B2Green

12 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) προχώρησε σε νέα απόφαση υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”.

Συνολικά υπάγονται: 2.178 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 23.403.819,50 €.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.

πηγη:B2Green

12 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

Ερωτήσεις Απαντήσεις για Αυθαίρετα – SmartEco – 002
1.ΕΡ.Θα ήθελα να ρωτήσω για τις μεταφερόμενες δηλώσεις από τον 4014/11 (όπου έχει εξοφληθεί το πρόστιμο όσο ίσχυε ο 4014/11) στον 4178/13 και δεν είχαν αναρτηθεί τα σχέδια και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο σύστημα, υπάρχει προθεσμία μέχρι πότε πρέπει να γίνει η ανάρτηση και κατ΄επέκταση η ολοκληρωμένη υπαγωγή?
Ευχαριστώ
ΑΠ:Μεταφορά μέχρι τον Φλεβάρη του 2015.Σχέδια μέχρι έξι μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος μεταφοράς.
2.ΕΡ.Σε υπόγειο – αποθηκευτικό χώρο (ο.α. του ΄74), το ύψος από τα 3,0 μ μικτά της οικ. αδείας έχει γίνει 3,75μ με εκσκαφή όμως προς τα κάτω. Αυτό επιφέρει σύμφωνα με τον ΓΟΚ υπέρβαση δόμησης, αφού θα έπερεπε να προσμετρά.
Σύμφωνα με την Εγκ 4 παρ. 2β) στο τέλος, δεν εφαρμόζεται συντελεστής ύψους σε περίπτωση αυθαίρετου υπογείου ή υπέρβασης του ύψους νομίμου υπογείου.
Δηλαδή θα υπολογιστεί μόνο υπέρβαση συντελεστή δόμησης βοηθητικού χώρου;
Στο ίδιο υπόγειο υπήρχε και το λεβητοστάσιο, το οποίο όμως κατά την κατασκευή της οικοδομής μεταφέρθηκε σε άλλη θέση και με άλλα μ2.
Θα υπολογιστεί άλλη διαμερισμάτωση υπογείου;
Τέλος και σημαντικότερον στην κάτοψη του υπογείου της οικοδομικής αδείας, το κλιμακοστάσιο έφτανε ως το υπόγειο, ενώ κατά την κατασκευή της οικοδομής σταμάτησε στο ισόγειο και η είσοδος στο υπόγειο πραγματοποιείται από εξωτερική σκάλα. Τα μ2 του κλιμακοστασίου ενσωματώθηκαν στα μ2 του υπογείου και στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του, και δεν μοιράστηκαν στα μικτά των διαμερισμάτων.
Θεωρώ ότι επειδή δεν υπολογίστηκαν στα μικτά τα μ2 και επειδή το υπόγειο πουλήθηκε πρώτο κατά την κατασκευή της οικοδομής, δεν απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών για την τακτοποίησή του.
Όμως η μη κατασκευή του κλιμακοστασίου ως το υπόγειο άλλαξε και τα υποστηλώματα. Τι πρόβλημα μου δημιουργεί αυτό; Πρέπει να κάνω και κάποιον στατικό υπολογισμό;
ΑΠ:Το ότι θα μετρούσε το υπόγειο ύψους 3,75μ στον σ.δ. ΑΜΑ βγάζαμε άδει, δεν μας αφορά.
Η δική σου παράβαση είναι ότι το έκανες ψηλότερο. Σταματάς εκεί και προσπαθείς να βρεις ποιο θα είναι το πρόστιμο.
Υπέρβαση ύψους νομίμου υπογείου λοιπόν. Δεν εφαρμόζουμε ΥΥ. Ας μην μπλεχτούμε με την περίπτωση που ψηλώματος προς τα πάνω, αλλά να μείνουμε στην περίπτωση του ψηλώματος… προς τα κάτω που έχεις.
Δεν εφαρμόζεις λοιπόν ΥΥ, δεν εφαρμόζεις ΥΚ, δεν εφαρμόζεις για εμένα ΥΔ.
Σου μένει μόνο ο αναλυτικός.Για το άλλο θέμα θα πας με διαμερισμάτωση όπως λες.
3.ΕΡ.Καλησπερα
Η πισινα σε δωμα τι κατηγορια?Επισης η περγκολα και η καπνοδοχος στο δωμα ειναι κατηγορια 3?
Ο ηλιακος στην οροφη της αποληξης του κλιμ/σιου ειναι κατηγορια 3 ?
ΑΠ:πισίνα: άμα είναι σε κτίριο με άδεια τότε θα πάει κατηγορία 4 (άμα δεν μπορεί να πάει 1 ή 2)
Πέργκολα: θα γίνει έλεγχος άμα πληροί τις προϋποθέσεις του 9.Γ.στ για να πάει 3 αλλιώς κατά τα γνωστά:Κατηγορία 1 προ 1975, Κατηγορία 2 προ 1983, Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδοµική άδεια ή Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια.
καπνοδόχος: θα γίνει έλεγχος άμα πληροί τις προϋποθέσεις του 9.Γ.ιβ για να πάει 3 αλλιώς κατά τα γνωστά:
Κατηγορία 1 προ 1975, Κατηγορία 2 προ 1983, Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδοµική άδεια ή
Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια.
Ηλιακός: Κατηγορία 1 προ 1975, Κατηγορία 2 προ 1983, Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδοµική άδεια ή Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. (ποιος είχε ηλιακό πριν το 1983????)
4.ΕΡ.Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
1. Σε εξώστη έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα στέγαστρο. Μπορεί να δηλωθεί στη κατηγορία 3 ή θα πάει στη 4 με αναλυτικό προϋπολογισμό?2. Σε δώμα πολυκατοικίας, υπήρχε νόμιμα πέργκολα η οποία στη συνέχεια κλείστηκε παράνομα (έγινε στεγασμένη). Σε ποια κατηγορία θα δηλωθεί? θα γίνει με αναλυτικό προϋπολογισμό?
Ευχαριστώ!
ΑΠ:1. Το στέγαστρο δεν περιέχεται στην λίστα των 18 αυθαίρετων κατασκευών που μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία 3. Συνεπώς θα πάει σε άλλη κατηγορία.
Προσοχή στο εξής: άμα είναι εντός προκηπίου (πράγμα συνηθισμένο) ΔΕΝ μπορεί να πάει κατηγορία 4.2. Προφανώς εννοείς ότι έκλεισε μόνο η οροφή και κατασκευάστηκε τελικώς στέγαστρο. Θα πάει με αναλυτικό.
5.ΕΡ.Έχω κτίριο (50 τ.μ.) χωρίς άδεια εντός σχεδίου, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1959, αλλά μετά από το 1983 έγινε επέκταση 20 τ.μ. .
Σε ποια κατηγορία θα δηλωθεί? Υ.Γ. στον ν. 4178 για την κατηγορία 1 δεν μας αναφέρει πως βάζουμε την ημερομηνία της τελευταίας χρονολογικής παράβασης, όπως γίνεται στη κατηγορία 2.
ΑΠ:Αν είναι κατοικία.Θα έκανα 2 ΦΚ, στο 1ο θα έβαζα τα 50μ2 κατηγορία 1 και στο άλλο θα έβαζα τα 20μ2 κατηγορία 5. (δεν έχει άδεια).
Αν δεν είναι κατοικία,πάλι 2 ΦΚ, κατηγορία 5 και τα 2 (γιατί έχουν διαφορετικούς συντελεστές παλαιότητας).

10 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share
  1. 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε κτίσμα προϋφιστάμενο του έτους 1955 που βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού (και προϋφιστάμενου του 1923)χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο έγινε προσθήκη εξώστη στην κύρια όψη του κτιρίου (1990) ύπερθεν κοινόχρηστου χώρου (οδός ενός συνεκτικού τμήματος του οικισμού) και εκτός οικοδομικής-ρυμοτομικής γραμμής εμπίπτει στην περίπτωση (α) της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4178 περί απαγόρευσης υπαγωγής; H ερώτηση τίθεται με αφορμή την λεκτική διατύπωση του νόμου περί «εγκεκριμένου» κοινόχρηστου χώρου της πόλης ή του οικισμού.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι εξώστες μπορούν να υπαχθούν στον νόμο δυνάμει της 9.Γ.δ

 2.       ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον Ν4178 δεν γίνεται καμία αναφορά για τα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί εντός κώνου αεροδρομίων.Αν έχω εξολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα εκτός σχεδίου και εντός του κώνου αεροδρομίου που δεν υπερβαίνει το μέγιστο ύψος  περιοχής (πολεοδομικά) αλλά υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος που έχει οριστεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πώς το αντμετωπίζουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τη στιγμή που κάτι δεν απαγορεύεται με το άρθρο 2… επιτρέπεται η υπαγωγή του.

 3.       ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε αυθαίρετο με ποσοστό ανοιχτών Η/Χ μεγαλύτερου του 20% (φτάνουν το 41%) αυτών που επιτρεπόταν και που επιτρέπονται με τον νέο Γ.Ο.Κ. χρεώνονται με αναλυτικό προϋπολογισμό ή ως υπέρβαση δόμησης και κάλυψης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διατύπωση της 18.5β δεν κάνει κανέναν διαχωρισμό στο ποσοστό των Η/Χ και το πως υπολογίζεται το πρόστιμο σε κάθε μία περίπτωση.Συνεπώς το πρόστιμο για το σύνολο των αυθαίρετων ανοιχτών Η/Χ υπολογίζεται με αναλυτικό.

 4.       ΕΡΩΤΗΣΗ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 20.00 Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΡΕΜΜΑΤΟΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, θα το αντιμετωπίσεις έτσι.

5.       ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησα σε μια μονοκατοικία, σύμφωνα με τα επικυρωμένα σχέδια που μου προσκόμισε ο ιδιοκτήτης, διαπίστωσα ότι ήταν να κατασκευαστούν δύο μονοκατοικίες ενωμένες, αλλά κατασκευάστηκε τελικά μόνο η μία.Ερευνώντας περισσότερο την περίπτωση στην πολεοδομία, διαπίστωσα ότι ο επιβλέπων μηχανικός παραιτήθηκε της επιβλέψεως δύο χρόνια μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας και στην θέση του δεν ορίστηκε ποτέ άλλος μηχανικός.Στην αίτηση – δήλωση παραίτησής του όμως ανέφερε ότι μέχρι την στιγμή που παραιτείται, έχουν κατασκευαστεί, με μερικές τροποποιήσεις που δεν συμφωνεί, όλες οι εργασίες της οικοδομικής άδειας μέχρι και τα επιχρίσματα! Δηλαδή δεν αναφέρει ότι κατασκευάστηκε τελικά μόνο η μία μονοκατοικία!Τι θεωρείται αυθαίρετο σε αυτήν την περίπτωση αφού η άδεια δεν έχει κλείσει ποτέ;Σημ. 1.Η μονοκατοικία έχει ρεύμα με χελώνα κανονικά. Πως πήρε άγνωστο.Σημ. 2 Η οικ. άδεια είναι του ’81

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4067/12 όπως ισχύει,
προκύπτει ότι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί :
α) χωρίς οικοδοµική άδεια ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή χωρίς οποιοδήποτε
στοιχείο νοµιµότητας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
β) καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω αναφερoµένων στo στοιχείο α,
γ) βάσει άδειας που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και
δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων ή µέγιστων ανοχών, όπως αυτές καθορίζονται,το πως πήρε ρεύμα… είναι πραγματικά θαύμα.Από εκεί και πέρα καλό είναι να κάνεις μια κουβέντα με την ΥΔΟΜ για να διευκρινήσεις τι έχει γίνει ακριβώς με την άδεια αυτή.

10 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

6+1 ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 * ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ

Μια ανάσα πριν από την επιβολή βαρύτατων οικονομικών προστίμων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για έξι συν μία ανοιχτές υποθέσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας βρίσκεται η χώρα μας. Πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, χωρίς η Ελλάδα να έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομιμότητα και αποκαταστήσει τις περιβαλλοντικές πληγές.
αρχείο λήψης (1)Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει λοιπόν και αν δεν γίνουν άμεσες και ριζικές παρεμβάσεις, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014 αναμένονται οι «ευρωκαμπάνες», πρώτα για τις παράνομες χωματερές και τα αστικά λύματα και έπεται συνέχεια.
Αναλυτικά, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι ανοιχτές υποθέσεις είναι:
1. Ανεξέλεγκτες χωματερές: Η Ελλάδα απειλείται με εφάπαξ πρόστιμο που φθάνει τα 28 εκατ. ευρώ και δεκαπλασιασμό του ημερήσιου προστίμου σε ύψος 71.193 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης εφαρμογής της απόφασης του 2005, που καταδίκασε τη χώρα μας για τις παράνομες χωματερές. Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2001.
Η πρώτη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2005. Η 2η προσφυγή από την Ε.Ε. στο ΔΕΕ έγινε τον Ιούλιο του 2013. Το υπουργείο σημειώνει ότι στο δικαστήριο που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014 «είναι απολύτως κρίσιμο για την έκβαση της υπόθεσης να καταστεί δυνατό να βρεθούμε ενώπιον του δικαστηρίου με κλειστούς όλους τους εναπομείναντες Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) -71 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή- και με δρομολογημένα όλα τα έργα αποκατάστασης».
Εργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ βρίσκονται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προοπτική ολοκλήρωσής τους μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δηλαδή έως το 2015. Το υπουργείο σημειώνει ωστόσο ότι «υπάρχουν όμως καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων υποδομής και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και αντιδράσεις στο σχεδιασμό μεταφοράς αποβλήτων από ΧΑΔΑ σε γειτονικούς ΧΥΤΑ, που διακυβεύουν τη θετική προοπτική της υπόθεσης».
2. Διαχείριση αστικών λυμάτων σε οικισμούς: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων, ζητώντας από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμα με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 11.514.081 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 47. 462 ευρώ, έως ότου τηρηθούν οι υποχρεώσεις.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2001. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ήδη τον Οκτώβριο του 2007 ότι η Ελλάδα δεν τηρούσε την υποχρέωσή της όσον αφορά την ορθή επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς 24 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας τους.
Εξι χρόνια μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, έξι οικισμοί δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τα πρότυπα της Ε.Ε. Εχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τις περισσότερες περιπτώσεις, πλην των οικισμών Ραφήνας και Αρτέμιδας, όπου δεν υπάρχει συμφωνία των τοπικών Αρχών.
Λόγω αρχαιότητας της υπόθεσης και της παραπομπής άλλων κρατών-μελών στο δικαστήριο για ανάλογες υποθέσεις, οι εκτιμήσεις για την έκβαση της υπόθεσης είναι μάλλον αρνητικές για την Ελλάδα.
3. Αστικά λύματα στο Θριάσιο Πεδίο: Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1999 αφορά τη μη επαρκή κάλυψη της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου Δυτικής Αττικής (δήμοι Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίων, Ασπροπύργου) με αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
Η πρώτη καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2004. Το 2008 δρομολογήθηκε η κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο πριν από την απόρριψή τους στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Κόλπου της Ελευσίνας.
Το έργο καθυστέρησε υπερβολικά, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να απευθύνει τον Μάιο του 2010 συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και πρόσφατα τελική γραπτή προειδοποίηση. Εκτοτε αποστέλλονται από την ελληνική πλευρά αναφορές προόδου του έργου.
4. Ανεξέλεγκτη διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων: Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003 αφορά τον ελλιπή εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και έλλειψη υποδομών διάθεσής τους. Σε αυτήν εντάχθηκαν και επιμέρους καταγγελίες για την Αυλίδα και τον Ασωπό.
Η πρώτη καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκδόθηκε το 2009. Τον Ιανουάριο του 2013 απεστάλη από την Ε.Ε. προειδοποιητική επιστολή που απαντήθηκε στις 25.3.2013 και έκτοτε αποστέλλονται αναφορές προόδου.
Οι διαβουλεύσεις με υπόχρεους παραγωγούς και ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε κατασκευή εγκατάστασης, λέει το υπουργείο ΠΕΚΑ, δεν είχαν αποτελέσματα. Εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων, όπως π.χ. ΧΥΤΕΑ της ΔΕΗ.
Στο έγγραφο του υπουργείου περιγράφεται ότι είναι έντονο πρόβλημα η σύγκρουση με τις τοπικές Αρχές και κοινωνίες (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Μεγαλόπολης κ.λπ.). Ως αρμόδιος φορέας αναφέρεται το ΥΠΕΚΑ.
5. Απουσία σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών: Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 αφορά την καθυστέρηση κατάρτισης και αποστολής στην Ε.Ε. σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής επιφανειακών υδάτων κατά παράβαση οδηγίας. Η πρώτη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2012. Συνολικά πρέπει να καταρτισθούν 14 σχέδια διαχείρισης των υδάτων. Τα 8 έχουν ολοκληρωθεί και προωθηθεί στην Ε.Ε.
6. Ρύπανση λίμνης Κορώνειας: Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 αφορά τη ρύπανση της λίμνης Κορώνειας, με αποτέλεσμα την καταστροφή του οικοσυστήματος της λίμνης και παραβίαση οδηγιών για προστασία οικοσυστημάτων. Τον Φεβρουάριο του 2013 εκδόθηκε πρώτη καταδικαστική απόφαση.
Σήμερα υπάρχει πρόοδος σε ό,τι αφορά τον εναρμονισμό με τις προβλέψεις της Οδηγίας για την επεξεργασία λυμάτων και τον έλεγχο απόρριψης υγρών αποβλήτων από βιομηχανίες, ενώ εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση σχεδίου διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Δεν υπάρχει πρόοδος, λέει το ΥΠΕΚΑ, στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (γεωτρήσεις, αγροπεριβαλλοντικές δράσεις).
7. Κρατική ενίσχυση υπέρ της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»: Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει στο έγγραφό του ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάκτησης της κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου έχει ήδη συμμορφωθεί με την καταδικαστική εις βάρος της Ελλάδας απόφαση του Δικαστηρίου. Το προς ανάκτηση ποσό, λέει το υπουργείο, έχει εισπραχθεί από την αρμόδια ΔΟΥ από τον Σεπτέμβριο του 2013.
Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, ότι στο έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος γίνεται αναφορά και στην υπόθεση για τον ΧΑΔΑ του Κουρουπητού. Η Ελλάδα καταδικάστηκε και υποχρεώθηκε σε καταβολή προστίμου από το 2000 έως το 2001. Η υπόθεση έκλεισε τον Ιούλιο του 2001 και συνολικά καταβλήθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ.
πηγή:www.enet.gr
10 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

 

αρχείο λήψηςΦόρο από 3 ευρώ ως 9.000 ευρώ το στρέμμα θα πληρώσουν όλοι όσοι διαθέτουν οικόπεδα σε εντός σχεδίου πόλης περιοχές, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τη φορολογία ακινήτων που πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Ως σήμερα η συγκεκριμένη κατηγορία ιδιοκτητών πλήρωναν μόνο ΦΑΠ στην περίπτωση που η αντικειμενική αξία των οικοπέδων τους ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ. Από 1ης Ιανουαρίου 2014 θα επιβαρύνονται όχι μόνο με ΦΑΠ αλλά και με «χαράτσι», ανάλογα με τα τετραγωνικά του οικοπέδου και την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται, καθώς επίσης και τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου.
Την ίδια στιγμή το φορολογικό νομοσχέδιο των ακινήτων επιβαρύνει και τα ακίνητα που διαθέτουν νομικά πρόσωπα με συντελεστή 5 τοις χιλίοις επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας, ενώ για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο φόρος είναι 2,5 τοις χιλίοις για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.
Ειδικότερα για τη φορολογία των οικοπέδων λαμβάνεται υπόψη και προσαυξάνεται η αξία στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης.
Το νομοσχέδιο αναφέρει σχετικά ότι, αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτητών Ακινήτων ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου η οποία αναλογεί στον συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου με βάση τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο ως εξής:
Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ όταν υπάρχει κτίσμα = συνολική επιφάνεια οικοπέδου – επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου με βάση τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί.
Οσον αφορά τη φορολογία αγροτεμαχίων, εκεί οι συντελεστές είναι ακόμη χαμηλότεροι σε σύγκριση με τα οικόπεδα, με τον βασικό φόρο να ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά στρέμμα. Ο φόρος αυτός προσαυξάνεται ανάλογα με τον συντελεστή θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και τον συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, που ανέρχεται σε 5. Αξίζει να τονιστεί ότι από τον συντελεστή κατοικίας εξαιρείται μόνο η κύρια κατοικία του φορολογουμένου. Μάλιστα και για την κύρια κατοικία υπάρχει περιορισμός να μην ξεπερνά τα 150 τ.μ.
Οπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, ο περιορισμός αυτός μπήκε για να μη «γλιτώσουν» από τη νέα φορολογία όσοι έχουν βίλες σε αγροτεμάχια στην περιοχή της Μυκόνου ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που φθάνουν σε τετραγωνικά ακόμη και τα 1.000!
Σε περιοχές όπου οι αρχικές βασικές αξίες αγροτεμαχίων είναι πάνω από 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τότε ο φόρος του 1 ευρώ ανά στρέμμα τριπλασιάζεται, ενώ αναφορικά με τις χρήσεις γης ο φόρος περιορίζεται στο 1/10 όταν πρόκειται για δασική έκταση, ενώ για βοσκοτόπια ο φόρος μειώνεται στο μισό. Αντίθετα, στην περίπτωση των καλλιεργειών (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες) ο φόρος διπλασιάζεται, ενώ για υπαίθριους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής ή για εκθέσεις ο φόρος οκταπλασιάζεται.
πηγη : ΤΟ ΒΗΜΑ
09 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

Αυτές τις ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντοςεξετάζει την περίπτωση προώθησης νομοθεσίας για το net-metering, δηλαδή την εγκατάσταση ενός μικρού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ ενός φ/β ή μικρής ανεμογεννήτριας) για ιδιοκατανάλωση.

antlies-thermotitas-fotovoltaika-109156-300x225Ως γνωστόν, το σχετικό άρθρο που συμπεριλήφθηκε στον πρόσφατο νόμο για τις ΑΠΕ δυστυχώς έχει σημαντικές ασάφειες και ελλείψεις που επί της ουσίας δεν επιτρέπει ακόμα την εφαρμογή της αυτοπαραγωγής. Τόσο η Greenpeace, όσο και οι σχετικοί καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς (δείτε τις προτάσεις του συνδέσμου ‘ΗΛΙΟΣ’ και του ΣΕΦ) κατέθεσαν τις αυτονόητες προτάσεις για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκειμένου η αυτοπαραγωγή να γίνει πραγματικότητα και επαναδραστηριοποιηθεί η αγορά φωτοβολταϊκών.

Ήδη το σύστημα της αυτοπαραγωγής εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και μερικά χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν και να παράγουν τη δική τους καθαρή ενέργεια εξοικονομώντας χρήματα.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το χειμώνα και το κρύο που μας πλησιάζει; Μία από τις προτεινόμενες λύσεις για απαλλαγή από το ακριβό πετρέλαιο είναι οι αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες όμως ως σύστημα κεντρικής θέρμανσης αυξάνουν κατακόρυφα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφενός “ανεβάζοντας” τους καταναλωτές κατηγορία στα τιμολόγια της ΔΕΗ, αφετέρου αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε μελλοντικές αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις που δυστυχώς μοιάζουν αναπόφευκτες εξαιτίας των στρεβλώσεων και κρυφών επιδοτήσεων στην αγορά ενέργειας. Σημειώστε επίσης, ότι η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας προκαλεί τεράστια ρύπανση και επιβάρυνση της δημόσιας υγείας, άρα οι αντλίες θερμότητας δεν είναι τόσο φιλικές προς το περιβάλλον όσο πιστεύουν κάποιοι. Απεναντίας, μετατρέπουν την ‘πετρελαϊκή’ ρύπανση από τα αστικά κέντρα σε ‘λιγνιτική’ στα λιγνιτικά κέντρα κυρίως της ΒΔ Μακεδονίας.

Εδώ ακριβώς όμως βρίσκεται η ευκαιρία: ο συνδυασμός των αντλιών θερμότητας με την προωθούμενη αυτοπαραγωγή από μικρές ΑΠΕ μπορεί:

– Να εκμηδενίσει το κόστος θέρμανσης και να εξασφαλίσει ποιοτική θέρμανση με τη χρήση ενός υψηλού συστήματος απόδοσης.

– Να προστατεύσει τους καταναλωτές από μελλοντικές αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος

– Να προστατέψει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον μέσω της χρήσης καθαρής και ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται στο σημείο κατανάλωσης.

Τι χρειάζεται για να γίνουν όλα αυτά; Αφενός, να αναγνωρίσει η κυβέρνηση ότι οι επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι κομβικής σημασίας, όχι μόνο για τη δημιουργία επενδύσεων, αλλά και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Και με αυτό προφανώς δεν εννοούμε τα λιγοστά (συγκριτικά) κονδύλια που δίνονται μέσα από το ανεπαρκές και προβληματικό Εξοικονομώ, πολύ λίγα δηλαδή σε σχέση με άλλες επενδύσεις που προωθούνται παράλληλα (π.χ. νέοι αυτοκινητόδρομοι, κατασκευή λιγνιτικών και πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής κα). Εννοούμε να τεθεί η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως στρατηγική επιλογή οικονομικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας με μεγάλης κλίμακας επενδύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αφετέρου, να προωθήσει -επιτέλους- ολοκληρωμένη τη νομοθεσία για την αυτοπαραγωγή, δίνοντας την δέουσα προσοχή στα λάθη και τις ελλείψεις του πρόσφατου νόμου, όπως αυτά έχουν επισημανθεί (π.χ. ετήσιος συμψηφισμός στο σύνολο των χρεώσεων, χρέωση επί της καθαρής κατανάλωσης κ.λπ).

Το ΥΠΕΚΑ οφείλει να αποδείξει στην πράξη ότι ενδιαφέρεται για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και της ρύπανσης, την προστασία της δημόσιας υγείας και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της οικονομίας.

Η συνδυασμένη χρήση αντλιών θερμότητας με φωτοβολταϊκά ανήκει στην κατηγορία των επενδύσεων που μεγιστοποιούν το οικονομικό και κοινωνικό όφελος και δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες και μικρές επιχειρήσεις που θα ήθελαν να στραφούν σε αυτού του είδους τις λύσεις αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πετρέλαιο εξαιτίας του ελλιπούς θεσμικού πλαισίου και της γραφειοκρατίας.

πηγη:econews

09 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

Για 30 χρόνια εξαιρούνται της κατεδάφισης αυθαίρετα κτίσματα με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις – που υπερβαίνουν το 40% της δόμησης. Ωστόσο, όπως σημειώνουν “Τα Νέα” από εκεί και πέρα, το αν θα υπάρξει οριστική εξαίρεση θα εξαρτηθεί από το εάν η περιοχή που βρίσκεται το κτίσμα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και αν ο ιδιοκτήτης αγοράσει τον συντελεστή δόμησης από την Τράπεζα Γης.

7774Η Τράπεζα Γης είναι στην ουσία μια δεξαμενή δικαιωμάτων επί ακινήτων. Μέσω αυτής θα μπορεί μια περιοχή που αντιμετωπίζει πρόβλημα θα μπορεί να μεταφέρει τον συντελεστή δόμησης σε άλλη περιοχή, σε ειδική ζώνη υποδοχής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο νέος νόμος για τα κτίσματα χωρίς πολεοδομική άδεια προβλέπει ότι οι δόσεις για την τακτοποίηση είναι είτε εξαμηνιαίες είτε μηνιαίες και διαμορφώνονται ανάλογα με το πότε μπαίνει κάποιος στις νέες διατάξεις: εάν η υπαγωγή γίνει το πρώτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το αναλογούν πρόστιμο καταβάλλεται σε 17 εξαμηνιαίες ή σε 102 μηνιαίες δόσεις. Εάν γίνει το δεύτερο εξάμηνο, το πρόστιμο καταβάλλεται σε 14 εξαμηνιαίες ή σε 84 μηνιαίες δόσεις και, τέλος, για όποιον υπαχθεί μετά την παρέλευση 12 μηνών από την εφαρμογή του νόμου, το πρόστιμο καταβάλλεται σε 10 εξάμηνα ή σε 60 μηνιαίες δόσεις.

Η ελάχιστη εξαμηνιαία δόση είναι 300 ευρώ και η ελάχιστη μηνιαία 50 ευρώ. Για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που είχαν μπει στις διατάξεις του προηγούμενου νόμου κι έχουν αρχίσει να πληρώνουν το πρόστιμο, μπορούν να υπαχθούν στον νέο και να γίνει συμψηφισμός.

Δυνατότητα έκπτωσης

Επιπλέον, δίνεται το κίνητρο της έκπτωσης 20% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προστίμου, ενώ η έκπτωση πέφτει στο 10% εάν καταβληθεί το 30% του προστίμου μέσα σε έξι μήνες.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ότι ιδιοκτήτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% μπορούν να νομιμοποιήσουν την κύρια κατοικία τους πληρώνοντας το 20% του προστίμου, με τον όρο να έχουν ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ. Η έκπτωση ανεβαίνει στο 85% για αναπηρία άνω του 80%, στο 70% για τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα έως 40% και στο 30% για μακροχρόνια ανέργους. Όλες αυτές οι εκπτώσεις αφορούν στην κύρια κατοικία.

πηγη: Β2Green


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!