/// Νομοθεσία

Α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η χώρα μας από το 2011 επαναφέρει (κάτι ανάλογο είχε γίνει την περίοδο πριν το 1983 με τον νόμο Τρίτση) την δυνατότητα τακτοποίησης – νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών – χρήσεων των ακινήτων.  Η νομοθετική  διαδικασία ξεκίνησε με τον ν. 4014//2011 τον οποίο το ΣτΕ  συνομολόγησε ως αντι – συνταγματικό. Ο νέος πλέον νόμος 4178/2013 που ισχύει  και μέχρι 6-2-2015 δίνει την δυνατότητα για την μόνιμη νομιμοποίηση του ακινήτου.

Με τις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης μέσα από την πολεοδομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική του διάσταση και τις αρχές της αειφορίας. Ο νόμος αποτελεί μέρος μιας συνολικής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ προωθούμενων μεταρρυθμίσεων που συνδέονται μεταξύ τους, αλληλοϋποστηρίζονται και περιλαμβάνουν το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, το νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ), τη θεσμοθέτηση βασικών μορφολογικών αρχιτεκτονικών κανόνων δόμησης σε κάθε δήμο της χώρας , καθώς και νέα εργαλεία για την άσκηση πολιτικής στο χώρο. Επιτυγχάνεται η μαζική καταγραφή των αυθαιρέτων κτισμάτων ώστε να επιταχυνθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και επισπεύδεται έτσι το έργο του Κτηματολογίου για την καταγραφή ιδιοκτησιών στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές και ενισχύεται η προληπτική δράση στον τομέα της ανέγερσης νέων αυθαιρέτων με ηλεκτρονικές μεθόδους. Το Ειδικό Πρόστιμο αποτελεί το εργαλείο ανάπτυξης της σχέσης περιβαλλοντικού οφέλους και βλάβης καθώς αυτό θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και θα αποδίδεται για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινόχρηστων χώρων και την κατεδάφιση αυθαιρέτων.

Ο νόμος στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και αποτελεί τομή στην ιστορία της πολεοδομικής νομοθεσίας, αφού βάζει τέλος στο φαύλο κύκλο της δημιουργίας πολεοδομικών αυθαιρεσιών με:
• τη μη αποδοχή της αυθαιρεσίας και τη θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου για την κατάργηση του φαινομένου,
• τη δημιουργία αρχείου συγκέντρωσης και φύλαξης των σημαντικών στοιχείων των κτιρίων, αλλά και μητρώου των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο να διαπιστώνονται οι αυθαίρετες κατασκευές πριν ολοκληρωθούν, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τον πολίτη,
• με τις εισφορές να μην κατατίθενται στις Δ.Ο.Υ., αλλά απευθείας στο «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στοχεύοντας στην άμεση αξιοποίησή τους με τρόπο μετρήσιμο και ανταποδοτικό σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις αυθαιρεσίες που έχουν καταγραφεί σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η περιβαλλοντική βλάβη και δημιουργούνται έργα ανάπλασης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο.

Εγκύκλιος 4/3-12-2013 Ν 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.”(ΦΕΚ 174 Α’)

Υπόδειγμα Έγγραφης Ενημέρωσης

Εγκύκλιος 3 /1-10-2013 Κεφάλαιο Α’ του ν. 4178/2013-Οδηγίες , διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Υπ. αριθ. 3827/5/9/2013 ΚΥΑ Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 2244Β/10-9-2013

Υπ.αριθ. 2254/30-8-2013 ΥΑ “Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)” ΦΕΚ 2184Β / 5-9-2013.

Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό και άλλες διατάξεις. ” ΦΕΚ 174Α/8-8-2013

 

Β) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ (ΝΟΚ)

ΝΟΚ

ΓΟΚ 73 – 85 – 2000 + ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Γ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Από τον Οκτώβριο του 2010 έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας στον Κτιριακό τομέα. Μέσα από την υιοθέτηση Ευρωπαϊκών Οδηγιών  στην Ελληνική Νομοθεσία , τα κτίρια οφείλουν να σχεδιάζονται και να τηρούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Αποτέλεσμα αυτού η μείωση των απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα βασικά σημεία της νομοθεσίας.

 • ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ
 • Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (ν.3661/2008)
 • Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (4067/2012)
 • Ενσωμάτωση Οδηγίας 31/2010/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ)

Δ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας 

Ο Νόμος 3661/2008  (ΦΕΚ 89/Α/2010) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκε:

 • με το άρθρο 10 του Νόμου 3851/2010  «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85/Α/2010).
 • με το άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010  «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ώστε να επεκταθεί και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες).

Κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 3661/2008 εκδόθηκαν οι παρακάτω κανονιστικές ρυθμίσεις που ολοκληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή του νόμου:

  1. Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄407).
   Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκαν με την οικ. 17178/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1387/ Β/2.9.2010) οι παρακάτω Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, οι οποίες διατίθενται από το ΤΕΕ:
   α) ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»,
   β) ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων»,
   γ) ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών»,
   δ) ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».Επίσης για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ εκδόθηκαν:
   α) η Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ )» (οικ. 1603/4.10.2010) και
   β) η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (οικ. 2279/22.12.2010)
   γ) η Εγκύκλιος 2366/05.01.2011 με επιπλέον διευκρινήσεις
   δ) η Εγκύκλιος 22/26.01.2011 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.ε) η Εγκύκλιος “Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ” (οικ.2021/14/6/2012)Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3661/2008.Με το 917/10.5.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης δίδονται διευκρινήσεις για τυχόν καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών. (6μηνο pdf).

Με την οικ. 9584/2011 (ΦΕΚ 492 Β) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ προστίθεται υπό προϋποθέσεις και η εξωτερική θερμομόνωση στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακος. (492-B pdf)

 1. Για τη διευκόλυνση των μηχανικών παρατίθεται Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Πολεοδομικά Γραφεία.
 2. Το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010   «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών” (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011) με την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών.Με την παράγραφο 23 του άρθρου 42, του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α/2011),
  α) οι προσωρινές άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών παρατείνονται έως 6.10.2012,
  β) η απαιτούμενη εμπειρία για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή από τετραετής γίνεται διετής και
  γ) η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου καθίσταται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή, όπως περαιτέρω διευκρινίζεται με την Εγκύκλιο «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή» (οικ. 958/29.3.12).
 3. Επίσης με το άρθρο 6 του Νόμου 3818/2010  (ΦΕΚ 17/Α/2010) «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ ), η οποία συγκροτήθηκε διοικητικά και οργανωτικά με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010  (ΦΕΚ 132/Α/2010) «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργεια»ς,  η οποία συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

 Ε) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 Ο έλεγχος των κατασκευών για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης, πραγματοποιείται από τους Ελεγκτές Δόμησης 

Από την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκινά η εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (Ν. 4030/2011).
Με το νέο νόμο απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς οι Υπηρεσίες Δόμησης χορηγούν
– την Έγκριση Δόμησης εντός πέντε (5) ημερών (μετά από έλεγχο μόνο του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος δόμησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού),
– την Άδεια Δόμησης εντός δύο (2) ημερών (χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, αλλά μόνο με έλεγχο πληρότητας υποβολής των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών), με την οποία είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες. Οι παραπάνω μελέτες υποβάλλονται πλέον με αποκλειστική ευθύνη των μελετητών μηχανικών.
Σχετικά έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 7533 «Διαδικασία έντυπης υποβολή Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 251) με την οποία καθορίζονται τα νέα Έντυπα Δόμησης.

Παράλληλα οι Υπηρεσίες Δόμησης παύουν να έχουν αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο πλέον ανατίθεται στους Ελεγκτές Δόμησης. Για τους Ελεγκτές Δόμησης έχουν εκδοθεί:
1. Η κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών Ελεγκτών Δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης» (ΦΕΚ Β’ 252), στην οποία καθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.
2. Η κοινή υπουργική απόφαση «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 465), στην οποία ορίζεται ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων ελέγχων ανά κατηγορία και είδος οικοδομικού έργου, η διαδικασία ορισμού Ελεγκτή Δόμησης, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και τα ακριβή σημεία ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου.
Επίσης, έχει εκδοθεί Πρόσκληση (οικ.315/23.02.2012), για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από 1η Μαρτίου 2012, όσων επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Ελεγκτή Δόμησης και να εγγραφούν στο οικείο Μητρώο.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
– να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας,
– να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης 1.000 τ.μ.) ή τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000)τ.μ.) σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων,
– να επιτύχουν σε εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 12 Μαρτίου 2012. Στο Παράρτημα της παραπάνω απόφασης καθορίζεται το περιεχόμενο της ύλης των εξετάσεων.
* Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

> ΝΕΟΧρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διενέργεια του ελέγχου

> ΝΕΟΑίτηση επιβλέποντα μηχανικού στην ΥΔΟΜ για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης

> ΝΕΟΑίτηση ΥΔΟΜ προς ΕΥΕΔ για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης

> ΝΕΟ:  Εγχειρίδιο χρήσης για την υποβολή αίτησης.

> ΝΕΟΕφαρμογή νόμου 4030/2011 (Α’ 249) ” Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις”

> Υποβολή αίτησης για Ελεγκτής Δόμησης.
(Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η χρήση των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΥΠΕΚΑ.)

> Διαδικασία απόκτησης κωδικών (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν).

Το έργο των Ελεγκτών Δόμησης παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ).

ΣΤ) ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα (οικιακά – αγροτικά)  ξεκίνησαν με τον ν.3468/2006 , και επιταχυνθήκαν αργότερα με τον ν. 3851/2010. Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν βγεί πολλές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλοίοι που αποσαφηνίζουν θέματα για την χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, την φορολόγηση, την τιμολόγηση κ.α.

Παρακάτω σας παραθέτουμε όλες εκείνες τις βασικές νομοθεσίες που χρειάζεται να γνωρίζεται για τις επενδύσεις σας.

 •  Ν. 3468/2006 : “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις”, ΦΕΚ 129Α/29-6-2006
 • N.3851/2010, “Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, ΦΕΚ 85Α/4-6-2010
 • ΥΑΠΕ “Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και νέες εγγυημένες τιμές πώλησης για φωτοβολταϊκά”, ΦΕΚ 2317Β/10-08-2012
 • YA 16-2-2011, “Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια”, ΦΕΚ 583Β/14-4-2011
 • ΥΑ 40158/2010, “Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές”, ΦΕΚ 1556Β/22-9-2010
 • ΥΑ 36720/2010, “Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς”, ΦΕΚ 376/6-9-2010
 • Εγκύκλιος 1078580/6637/491/B0014 (6-8-2009), “Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων”
 • (ΦΕΚ 14 Α/11.01.2012- Αριθμ. οικ. 52911) δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί αυθαιρέτων κτισμάτων

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!