/// Ενημέρωση για φ/β πάρκα

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ραγδαία ανάπτυξη των Φ/Β συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητο  γεγονός.  Μέσα  σε  συνθήκες  διεθνούς  οικονομικής  κρίσης,  η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο άγγιξε το 45%. Το συνολικό παγκόσμιο δυναμικό ξεπέρασε στο τέλος του 2011 τα 57GW. Η ευρωπαϊκή αγορά απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης με περισσότερα από 12GW νέων εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η πρόβλεψη των επόμενων ετών αναμένει σταθερό ρυθμό αύξησης της ευρωπαϊκής αγοράς κατά 12GW ανά έτος.

 Η Ελλάδα λόγω των πολύ ιδιαίτερων συνθηκών ηλιοφάνειας και των τεράστιων περιθωρίων  ανάπτυξης που  καθορίστηκαν  από  την  οικονομική  κρίση  των τελευταίων  ετών  αποτελεί  μοναδική  επενδυτική  ευκαιρία  στον  χώρο  της παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο. Τόσο η τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι επιδιώξεις του Ελληνικού κράτους διαμορφώνουν εκείνο το επενδυτικό κλίμα που κατατάσσει την Ελλάδα   στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας λίστας χωρών κατάλληλες για επενδύσεις φωτοβολταϊκών.

 Η μεγάλη εμπειρία, η τεχνογνωσία και η καινοτόμα δράση της, καθιστούν την SmartECO energy ένα από τα εγκυρότερα σημεία αναφοράς στην Ελλάδα . Τόσο η εμπειρία στα Φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και η κατασκευαστική της επάρκεια αποτελούν ένα συνδυασμό που προσδίδει αξεπέραστο συγκριτικό πλεονέκτημα επιτρέποντας, να απευθυνθεί με ειλικρίνεια στον επενδυτή  της ενέργειας και να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής του.

 Ακολουθεί μια εκτενέστατη ανάλυση των συνθηκών και των διαδικασιών που απαιτούνται για πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα με στόχο να ενημερωθεί ο υποψήφιος επενδυτής και να επιλέξει τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις επενδυτικές του επιδιώξεις. Σε όλες τις παρακάτω διαδικασίες η SmartECO energy μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικότερο συνεργάτη – σύμβουλο και να εγγυηθεί την άριστη υλοποίηση οποιοδήποτε επενδυτικού σχεδίου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ Φ/Β ( ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2011)

Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από το άθροισμα 4 διαφορετικών κατηγοριών:

[1]. Φωτοβολταϊκά πάρκα στο διασυνδεδεμένο σύστημα που καταγράφονται από τον ΛΑΓΗΕ,

[2]. Φωτοβολταϊκά πάρκα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά που καταγράφονται από τη ΔΕΗ,

[3]. Οικιακά συστήματα στο διασυνδεδεμένο σύστημα που  καταγράφονται  από  τη  ΔΕΗ,  και

[4].Οικιακά  συστήματα  στα  μη διασυνδεδεμένα νησιά που καταγράφονται από τη ΔΕΗ.

Επειδή οι Περιοχές ΔΕΗ αποστέλλουν με καθυστέρηση τα στοιχεία για τις ενεργοποιήσεις των οικιακών συστημάτων και τα τελικά στοιχεία συχνά αναθεωρούνται εντός του έτους, για λόγους συμβατότητας με τα στοιχεία της προηγουμένης χρονιάς, θεωρούμε ως εγκατεστημένη ισχύ του 2010 αυτή που ανακοίνωσε η ΔΕΗ στις αρχές του 2011 και όχι την αναθεωρημένη μερικούς μήνες μετά.

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανά KWp

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η εγκατεστημένη ισχύς ανά έτος

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται ανά έτος η ανάπτυξη των εγκατεστημένων συστημάτων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των διασυνδεδεμένων συστημάτων ανά ισχύ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

 Με βάσει τον νόμο 3468/2006 ΦΕΚ 129Α/29-6-2006 που βελτίωσε το νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε μέχρι τότε, έγιναν δυνατές  οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας   (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα από ηλιακή ενέργεια   με σκοπό την πώληση όλου του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος στην Δημόσια Ηλεκτρική Επιχείρηση (ΔΕΗ).Οι   τιμές που αγοράζει τις παραγόμενες   κιλοβατώρες (KWh)   η ΔΕΗ είναι πολύ υψηλότερες από τις τιμές  που η ίδια διαθέτει το ρεύμα στους καταναλωτές της.

 Ο λόγος που οδήγησε το Ελληνικό κράτος σε αυτήν την απόφαση είναι   διότι ορίσθηκε ως εθνικός  στόχος η κάλυψη με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του 40% τουλάχιστον της   ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020. Συγκεκριμένα, ο εθνικός στόχος για τα φωτοβολταϊκά είναι η εγκατάσταση 1.500 μεγαβάτ (MW) ως το 2014 και συνολικά 2.200 MW ως το 2020.Από την ισχύ αυτή, τα 750 MW έχει αποφασιστεί ότι θα δοθούν στους κατ’ επάγγελμα αγρότες (500MW ως το 2014 και 750 MW συνολικά ως το 2020) και τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν σε όλους τους άλλους επενδυτές (1.000 MW ως το 2014 και 1.450 MW συνολικά ως το 2020)

 Υπάρχουν ακόμα λόγοι ισοστάθμισης των δικτύων μεταφοράς  ρεύματος, μιας και η Ελλάδα έχει αυξημένες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του τουρισμού που αυξάνει τον πληθυσμό της και των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών (ζεστού κλίματος) που αυξάνει την ανάγκη χρήσης κλιματιστικών συσκευών.

Στις 04/06/2010 βελτιώθηκε ο 3468/2006  με τον  νόμο 3851/2010 ΦΕΚ 85Α και δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς διαφοροποιώντας προς το καλύτερο τις διαδικασίες όπως περιγράφονται παρακάτω.

 Βελτιώσεις:

  •  Δεν απαιτείται  πλέον  άδεια  παραγωγής  ή  άλλη  διαπιστωτική  απόφαση (γνωστή και ως εξαίρεση) για φ/β συστήματα ισχύος έως 1000KW.
  •  Για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μεγαλύτερης του 1000 KW απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΕ (και όχι από τον υπουργό  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  όπως  ίσχυε μέχρι σήμερα).
  •  Μειώθηκε ο χρόνος αδειοδότησης των σταθμών,
  •  Για σταθμούς μέχρι 500KW δεν χρειάζεται Έγκριση Περιβαλλοντολογικών Όρων αλλά απαλλαγή.
  •  Για σταθμούς μέχρι 1000 KW οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ΔΕΗ.
  •  Ορίσθηκε  εγγύηση  η  ποινική  ρήτρα  που  καταπίπτει  αν  ο  φορέας  δεν υλοποιήσει την σύνδεση εντός της καθορισμένης προθεσμίας .Το ύψος της εγγύησης αυτής είναι 150 €/ εγκατεστημένο KW.

 Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι να μειωθεί ο χρόνος αναμονής υλοποίησης της επένδυσης στα ένα με δύο χρόνια.

Αναλυτικά τα βήματα εμφανίζονται σε διπλανή ιστοσελίδα.

 Τόσο  με τον νόμο του 2006 όσο και με τον νόμο του 2010 προβλέπεται  σταδιακή πτώση της εγγυημένης τιμής πώλησης της κιλοβατώρας για τους φ/β σταθμούς . Δηλαδή όσο παλαιότερα έχει αδειοδοτηθεί ένα έργο τόσο μεγαλύτερη τιμή πώλησης κιλοβατώρας έχει .  Διευκρινίζεται ότι η πτώση αυτή της τιμής αφόρα τα συμβόλαια που θα κλειστούν και όχι τα κλεισμένα συμβόλαια. Το υπογεγραμμένο αυτό συμβόλαιο είναι με σταθερή (κλειδωμένη ) την κατώτερη τιμή πώλησης της κιλοβατώρας για τα είκοσι χρόνια αλλά αναπροσαρμόζεται προς τα επάνω με βάσει το 25% του πληθωρισμού.

 Ο χρόνος που έχει ο επενδυτής για την υλοποίηση του έργου είναι εντός δεκαοκτώ (18) μηνών για τους σταθμούς ισχύος έως 10 MW και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για  τους  σταθμούς  ισχύος  από  10  MW  και  άνω  από  την  υπογραφή  του συμβολαίου με τον ΛΑΓΗΕ (όπως  μετονομάσθηκε ο  ΔΕΣΜΗΕ).

Πολλές  από  τις  άδειες  που  εκδόθηκαν στο  τέλος του  2010  και  στο  2011  δεν έχουν υλοποηθεί  λόγο της δραματικής αλλαγής των οικονομικών δεδομένων χρηματoδότησης των έργων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας.  Οι κάτοχοί  τους  ψάχνουν για συγχρηματοδότηση  η  πώλησης  τους  σε  ανθρώπους  που  έχουν την δυνατότητα  υλοποίησης.

Πίνακας που δημοσιεύτηκε με τον νόμο 3468/2006

Έτος /Μήνας Διασυνδεδεμένο δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένο δίκτυο

A

B

Γ (Ανεξαρτήτως ισχύος)
>100 KW <=100 KW
2009 Φεβρουάριος

400,00

450,00

450,00

2009 Αύγουστος

400,00

450,00

450,00

2010 Φεβρουάριος

400,00

450,00

450,00

2010 Αύγουστος

392,04

441,05

441,05

2011 Φεβρουάριος

372,83

419,43

419,43

2011 Αύγουστος

351,01

394,89

394,89

2012 Φεβρουάριος

333,81

375,54

375,54

2012 Αύγουστος

314,27

353,55

353,55

2013 Φεβρουάριος

298,87

336,23

336,23

2013 Αύγουστος

281,38

316,55

316,55

2014 Φεβρουάριος

268,94

302,56

302,56

2014 Αύγουστος

260,97

293,59

293,59

Για κάθε έτος ν από το 2015 και  μετά.

1,3ΧμΟΤΣν-1

1,4ΧμΟΤΣν-1 1,4ΧμΟΤΣν-1
Διάρκεια σύμβασης

 20 ΧΡΟΝΙΑ

 

Διαφοροποιημένος Πίνακας που δημοσιεύτηκε με τον νόμο 3851/2010

Έτος Μήνας Διασυνδεδεμένο δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένο δίκτυο

A

B

Γ  (Ανεξαρτήτως ισχύος)
>100 KW <=100 KW
2012 Φεβρουάριος 292,08 328,60

328,60

2012 Αύγουστος

271,64

305,60

305,60

2013 Φεβρουάριος

252,62

284,20

284,20

2013 Αύγουστος

234,94

264,31

264,31

2014 Φεβρουάριος 218,49 245,81

245,81

2014 Αύγουστος 203,20 228,60

228,60

Για  κάθε  έτος  ν από το 2015 και μετά.

1,3ΧμΟΤΣν-1

1,4ΧμΟΤΣν-1

1,4ΧμΟΤΣν-1

Διάρκεια σύμβασης

 20 χρόνια

Οι τιμές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος,  κατά  ποσοστό  25%  του  δείκτη  τιμών  καταναλωτή  του  προηγούμενου έτους

 

Δεδομένης όμως της διαχρονικής πτώσης των τιμών που αναμένεται να συνεχιστεί μακροχρόνια,  οι  επενδύσεις  είναι  βιώσιμες  και  κερδοφόρες  και  μόνο  με  την ταρίφα που παρέχεται από το νόμο και περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

 

Συμπερασματικά αν κάποιος επενδυτής θέλει να υποβάλει αίτηση για Άδεια παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  μπορεί να το κάνει για την ηπειρωτική  Ελλάδα εφόσον   διαθέτει   την   απαραίτητη   έκταση.   Για   την   Νησιωτική   Ελλάδα   το πρόγραμμα παραμένει κλειστό. Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι ένα με δυο χρόνια. Δηλαδή αν πάρουμε έναν μέσο χρόνο ενάμιση χρόνο(περίπου Οκτώβριος 2013) η τιμή που θα πουλάει την κιλοβατώρα  στην ΔΕΗ θα είναι 0,2185 € /KWh. Η τιμή αυτή είναι πολύ μικρότερη από την τιμή που έχουν κλειδώσει οι αδειοδοτημένοι  φ/β σταθμοί που πωλούνται και είναι, 0,3535 € /KWh,0,3286 €/KWh , 0,305 € /KWh κλπ.

 Οι τιμές πώλησης των αδειών εξαρτώνται από την πιο πάνω σταθερή τιμή που έχει  κλειστεί  για  20  χρόνια.  Συνήθως  κυμαίνονται    από  200.000  €/  MW  έως 350.000 €/MW και οι παράγοντες που επηρεάζουν   αυτήν την τόσο μεγάλη διακύμανση είναι:

  •  Πληρωμένοι η απλήρωτοι όροι σύνδεσης ΔΕΗ.
  •  Ενοικίαση η πώληση του οικοπέδου(γηπέδου εγκατάστασης).
  •  Πόση  Ηλιοφάνεια  έχει  η  περιοχή  εγκατάστασης(  όσο  νοτιότερα  τόσο καλύτερα εκτός ειδικών συνθηκών).
  •  Πόσο ώριμη είναι η άδεια για υλοποίηση κλπ.

Ο χρόνος αγοράς μίας άδειας είναι λιγότερο από ένας μήνας,

 Οι κάτοχοι άδειων παραγωγής μπορούν, μετά από σχετική  απόφαση  της  ΡΑΕ  , να μεταβιβάζουν την άδειά τους σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 Αντίθετα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που απαλλάσσονται από άδεια παραγωγής, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 Αναλυτικότερα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 3851/2010, προβλέπεται ότι ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί, να μεταβιβάσει την άδειά του σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος (εθνική ασφάλεια,  δυνατότητα  υλοποίησης  του  έργου  με  βάση  την  επιστημονική  και τεχνική  επάρκεια,  δυνατότητα  εξασφάλισης  επαρκούς χρηματοδότησης, διασφάλιση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των πελατών) και εφόσον δεν παραβιάζονται οι διατάξεις για την προστασία του ανταγωνισμού (άρθρο 39 του νέου Κανονισμού της ΡΑΕ., ΥΑΠΕ/Φ1/14810). Η διαδικασία της μεταβίβασης, στην περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής, εξειδικεύεται στο άρθρο 40 του νέου Κανονισμού Αδειών της ΡΑΕ.. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποβάλλει στη ΡΑΕ. αίτηση μεταβίβασης της άδειας, στην οποία αναφέρει και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να  μεταβιβασθεί  η  άδεια.  Ταυτόχρονα,  συνυποβάλλεται  από  το  πρόσωπο,  στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια, δήλωση αποδοχής μεταβίβασης, καθώς και άλλα επιμέρους στοιχεία, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 5 του ως άνω Κανονισμού.

 Αναφορικά  με  τις  προ  περιγραφείσες  στο  άρθρο  2,  παράγραφος  12  του  Ν.3851/2010 περιπτώσεις, ήτοι τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 1 MW, ο Νόμος προβαίνει σε έναν περιορισμό σε ό, τι αφορά στο επιτρεπτό της μεταβίβασης αυτής της κατηγορίας σταθμών. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ο Νόμος ορίζει, στο άρθρο 2, παράγραφος 12, εδάφιο 2, ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών πριν την έναρξη της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής. Μοναδική εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή αποτελεί η περίπτωση της μεταβίβασης του δικαιώματος σε νομικό πρόσωπό, υπό την προϋπόθεση ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυτού προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 Συνεπώς,   κατά   τη   γραμματική   ερμηνεία   του   νόμου,   καταλήγει   κανείς   στις ακόλουθες διαπιστώσεις όσον αφορά στη δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών:

 Εάν ο παραγωγός είναι φυσικό πρόσωπο, τότε η μοναδική δυνατότητα μεταβίβασης δικαιώματος,  δηλαδή  μεταβίβαση  στο  στάδιο  προ  της  εγκατάστασης  και  της έναρξης λειτουργίας του σταθμού, είναι μέσω της σύστασης νομικού προσώπου, π.χ. μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., η οποία θα κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό πρόσωπο, ή μέσω της μεταβίβασης σε ήδη υπάρχον νομικό πρόσωπο, το οποίο ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το φυσικό πρόσωπο.

 Στην περίπτωση κατά την οποία παραγωγός είναι νομικό πρόσωπο, δεδομένου ότι, αφενός  μεν,  η  μεταβίβαση  εταιρικών  μεριδίων  ή  μετοχών  δεν  προκύπτει  ότι εμπίπτει στο πεδίο απαγόρευσης του Νόμου και αφετέρου, ότι μέσω αυτής, ο φορέας του δικαιώματος παραμένει ο ίδιος, η μεταβίβαση του δικαιώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί εμμέσως, μέσω της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών του νομικού προσώπου στον ενδιαφερόμενο αγοραστή του δικαιώματος.

 Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος, επιτρέπονται ακόμη και οι διαδοχικές μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης του ίδιου εταιρικού τύπου (ήτοι απαγόρευση μετασχηματισμού).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!